Vedtægter

Vedtægter for Fangel Jagtforening.

1.0
Navn og Hjemsted

1.1
Foreningens navn er: Fangel Jagtforening

1.2
Foreningens hjemsted: Odense S.

2.0
Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2
DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0
Formål og opgaver

3.1
Foreningens formål er at samle alle jæger inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål

4.0
Optagelse

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0
Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter § 36 -41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

5.4
Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0
Kontingent og hæftelse

6.1
Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årlig kontingent.

6.2
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0
Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggende.

7.2
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3
Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske enten i DJ´s medlemsblad/dagspresse/ugepresse/hjemmesiden, eller ved skriftlig henvendelse, (evt. pr. mail) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.4
Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Suppleanter og revisor vælges for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.0
Ekstraordinær generalforsamling.

8.1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagnorden skal ske skriftlig (evt. pr. mail) til medlemmer med mindst 1 uges varsel.

9.0
Afstemninger.

9.1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2
Hvert medlem har en stemme.

9.3
Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0
Bestyrelsen.

10.1
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmer, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4
Formand og kasserer vælges af bestyrelsen.

10.5
Bestyrelsen fastsætter kontingent for året.

10.6
Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8
Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11.0
Tegningsret.

11.1
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0
Formue og regnskabsår.

12.1
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2
Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0
Revision.

13.1
De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, revidere regnskabet, og påtegner dette.
Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælge revisor.

14.0
Sammenslutning.

14.1
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælle lokalforening.

15.0
Opløsning.

15.1
Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage af foreningen, opløses.

15.2
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt –
forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område, inden for femårsperioden, overføres den forvaltende formue til den nye lokalforening.
I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ,
som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0
Ikrafttræden.

16.1
Disse vedtægter, er vedtaget på en generalforsamling

den 25 februar 1992,

 

Ole Grundt Larsen
formand
Fangel Jagtforening.

Godkendt af DJ hovedbestyrelse.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/